Jak ve FLOW učíme

Naší vizí je šťastný a spokojený člověk připravený pro život v 21. století

Naše didaktické cíle

 1. Cíl je prvním krokem v plánování naší výuky a její přípravy, utváří smysl výuky pro učitele i žáky. Díky definovanému cíli nastavujeme další kroky v přípravě na výuku (metody a formy práce) a s tím související kritéria pro hodnocení. Cíl slouží jako základ pro měření efektivity výuky ve vztahu ke znalostem, dovednostem i chování.
 2. Cíl výuky tedy chápeme jako kvantitní a kvalitativní změny u jednotlivých žáků jak v oblasti kognitivní, afektivní (postojové) tak i psychomotorické. Nastavujeme přiměřené cíle a to jak věku, tak intelektu a schopnostem žáků. Zajišťujeme komplexní rozvoj žákovy osobnosti.

Jaké využíváme organizační formy výuky

Způsoby, jak organizujeme výuku,jak je výuka uspořádána.

Existuje kategorizace z mnoha hledisek, naším cílem je zajistit pestrost organizačních forem a jejich pravidelné střídání v závislosti na stanoveném cíli.
 1. podle vztahu k žákovi zařazujeme frontální, skupinovou, individualizovanou, samostatnou práci, spolupráci ve dvojicích
 2. podle výukového prostředí probíhá výuka v prostoru třídy, zařadíme rovněž využití zahrady, exkurze apod.
 3. podle komunikačního stylu upřednostňujeme deklarativní přístup, který zahrnuje střední stupeň apelu, podporu a povzbuzování
 4. podle činnosti učitele a žáků využíváme projektovou, individuální, hromadnou, diferencovanou a skupinovou výuku

Jaké využíváme výukové metody

Náš postup, cesta, způsob vyučování, kterým vedeme žáka k dosažení určitých vzdělávacích cílů.

I v této oblasti můžeme nalézt mnoho kategorizací.Zde uvedeme pouze výčet nejzásadnějších metod, které pravidelně začleňujeme do výuky.
 1. slovní (monologické, dialogické, práce s knihou) - Umění komunikace žáků považujeme pro jejich budoucí život a povolání za zásadní. Je důležité, aby uměl žák vyjádřit své pocity, postoje, myšlenky a názory, uměl diskutovat, argumentovat, ale také naslouchat. Žáky podporujeme ve formulací vlastních myšlenek a ovládání umění verbální prezentace. Velký důraz klademe na čtení s porozuměním
 2. názorně demonstrační (pozorování, předvádění, demonstrace, statická a dynamická projekce)
 3. praktické (pohybové, pracovní dovednosti, laboratoř, pozemek a zahrada, grafická a výtvarná činnost)
 4. Důraz klademe na skupinové objevování nových poznatků ze strany žáků.
 5. Pravidelně zařazujeme didaktické hry do výuky, situační metody (řešení problémového úkolu), inscenační metody (hry v rolích), brainstorming, vrstevnické učení.
 6. Naší snahou je maximální využití aktivizačních metod a tedy aktivní výuka.

Hodnocení

V rámci hodnocení sledujeme.
 1. reakce žáků na vzdělávací program (dojmy žáků, jejich pocity, zda se jim vyučování líbilo či nelíbilo)
 2. učení žáků (míra pokroků v rozvoji jejich vědomostí, dovedností a postojů)
 3. posun v chování žáka (zda bude žák získané informace využívat ve svém každodenním životě a jak ho ovlivní) 
 4. Na konci každého měsíce mají rodiče možnost sledovat průběžné hodnocení svého dítěte v systému Edookit, které je postaveno na konkrétním popisu dosažených cílů na základě předem stanovených kritérií (které znají i děti). Každé dítě v rámci svého poznávacího procesu prodělává tzv. vývojové skoky a “aha-momenty”, které mohou přicházet ve vlnách. Na základě tohoto psychologického hlediska sledujeme každého žáka v dlouhodobějším horizontu vzhledem k dosahování našich cílů a výstupů (měsíc se jeví jako ideální doba) a poskytujeme každému z nich dostatek zkušeností a izolovaných modelů k odpovídajícímu kognitivnímu posunu.
Významnou a nedílnou součástí hodnocení jsou i prezentační dny (demo days), kde mají rodiče možnost nahlédnout do konkrétních výstupů dětí, do jejich portfolií a vnímat, jakých posunů dosáhly v naplňování jednotlivých kompetencí. 

Projektová výuka se zaměřením na digitální gramotnost a rozšířenou výuku anglického jazyka. Naším cílem je připravit vaše děti na rychle se měnící svět a budoucnost plnou neznáma.

Používáme cookies. Díky nim vám správně fungují naše webové stránky. Pomáhají nám také správně vyhodnocovat úspěšnost jednotlivých stránek a neustále je zkvalitňovat.