Naše principy

Naší vizí je šťastný a spokojený člověk připravený pro život v 21. století
flow

Metakognice

Metakognitivní přístup ke vzdělávání znamená pěstovat v dětech lásku k celoživotnímu vzdělávání a to bez ohledu na to, v jaké fázi se zrovna dítě nachází. Jedná se o jednu z nejdůležitějších dovedností pro úspěch v rychle se měnící době.

Psychologické bezpečí

Psychologické bezpečí je základním stavebním kamenem pro rozvoj kreativity a kritického myšlení u dětí a dospělých. Pocit psychologického bezpečí podporuje odolnost vůči stresu, což vede k vyšší efektivitě limbického systému (emoce) a neocortexu (logika) u dětí.

Inspirativní prostředí

Škola FLOW se silně zaměřuje na inovativní a digitální metody výuky. Proto jsme  vytvořili prostor pro výukové situace, kde mohou žáci pracovat s digitálními médii.

Sounáležitost a spolupráce

Jeden ze základních elementů pro úspěch v 21. stoleti je schopnost spolupráce a umění hledat podporu v týmu. Součástí naší metodiky je práce na projektech, kde žáky vedeme k osvojení hodnot a principů při budování právě týmové dynamiky.

Hry a pohyb

Dítě je nejšťastnější, když si může hrát a je v pohybu. Takto se děti učí nejlépe a i proto je zdravý pohyb jedna z klíčových oblastí, na které se v rámci školy FLOW zaměřujeme. Zároveň se dítě nejvíce učí v okamžiku, kdy vůbec neví, že se učí.

Možnost volby

Víme, že každé dítě je unikát, proto nabízíme vzdělávací program, který je postaven na svobodě a možnosti volby – tedy každé dítě se učí přesně to, co v danou chvíli potřebuje.

Rodiče jako partneři

Rodiče jsou nedílnou součástí úspěchu svých dětí nejen na naší škole, ale po celý život. Proto s rodiči počítáme jako s partnery, se kterými neustále a proaktivně komunikujeme, spoluutváříme a konzultujeme další směřování žáků na naší škole.

Vědomé vzdělávání

Úlohou naší školy je pomoci žákovi pochopit sebe sama, rozpoznat v sobě silné a slabé stránky, své limity a možnosti, jak s nimi pracovat. Až poté žáky vedeme k pochopení své úlohy a vlivu na  společnost.

Pedagog jako partner

Pedagogika na škole FLOW je postavena na partnerství mezi učiteli a žáky, což v praxi znamená, že se učíme společně, navzájem se inspirujeme a pomáháme si.

Technologie

Technologie bereme jako způsob k tvoření obsahu, nikoli jen k jeho konzumaci. Proto děti vedeme k pochopení základů ICT a zároveň jim prakticky ukazujeme, jak lze jednoduše vytvořit “program”, který mohou sami měnit či ovládat.

Silné stránky

Jak říkal Einstein: “Pokud budete soudit rybu podle její schopnosti šplhat na strom, tak bude celý život věřit tomu, že je hloupá–neschopná.“ Proto se ve FLOW chceme zaměřit na silné stránky dětí a pomoct jim v těchto oblastech naprosto dominovat.

Všímavost

Schopnosti zaměření (focusing), uvolnění (relaxation) a soustředění (concentration) jsou klíčem k tomu, aby děti a mladí lidé byli schopni dosáhnout emoční pohody, stejně tak mají klíčovou roli pro rozvoj dovedností a schopností.

flow

Projektová výuka se zaměřením na digitální gramotnost a rozšířenou výuku anglického jazyka. Naším cílem je připravit vaše děti na rychle se měnící svět a budoucnost plnou neznáma.

Používáme cookies. Díky nim vám správně fungují naše webové stránky. Pomáhají nám také správně vyhodnocovat úspěšnost jednotlivých stránek a neustále je zkvalitňovat.