We are an accredited elementary school

FLOW School offers project-based instruction with a focus on digital literacy and extended English language instruction. Our goal is to prepare your children for a rapidly changing world and a future full of unknowns.
Škola FLOW nabízí projektovou výuku se zaměřením na digitální gramotnost a rozšířenou výuku anglického jazyka. Naším cílem je připravit vaše děti na rychle se měnící svět a budoucnost plnou neznáma.

modal
modal
modal

Projektová výuka

Projektová výuka

Naše výuka se opírá o projektové učení, kde žáci řeší reálné problémy a výzvy. Tím rozvíjejí schopnost analyzovat situace, pracovat v týmu a prezentovat nápady. Tento přístup podporuje sociální dovednosti a komunikační schopnosti, připravuje děti na budoucí kariéru a zvyšuje jejich motivaci tím, že je činí aktivními tvůrci svého učení.

Skola Flow
Přehrát video

Rozšířená angličtina

Rozšířená výuka AJ

Naše rozšířená výuka angličtiny je určena pro všechny žáky, ať už mají jakoukoliv úroveň angličtiny. Program kombinuje gramatiku a konverzaci s cílem odstranit strach z mluvení a povzbudit děti k používání angličtiny ve všech předmětech a každodenním životě. Cílem je, aby angličtina byla pro děti přirozeným komunikačním jazykem. V určitých fázích vzdělávací cesty žáci obdrží certifikát od Cambridge Centre, který potvrzuje jejich jazykové dovednosti. Program je navržen tak, aby podporoval každého žáka v jeho individuálním jazykovém rozvoji.

jak to u nas vypada
Přehrát video

Digitální gramotnost

Programování a digitální gramotnost

V rámci našeho kurikula klademe důraz na programování a digitální gramotnost, aby naše děti od první třídy rozvíjely dovednosti nezbytné v digitálním věku. Učíme je, jak s pomocí digitálních technologií tvořit obsah, vytvářet digitální produkty a služby. Cílem je, aby děti nebyly jen pasivními spotřebiteli, ale staly se aktivními tvůrci v digitálním světě, rozuměly technologiím kolem sebe a byly schopné je kreativně využívat.

jak to u nas vypada
Přehrát video

Why FLOW?

Vybrat FLOW jako vzdělávací instituci znamená respektující přístup a podporu jedinečnosti každého žáka. Jsme přesvědčeni, že efektivní vzdělávání vychází z individuálních potřeb, silných stránek a ambicí každého dítěte. To se promítá do našeho způsobu výuky, kde žáci dostávají příležitost růst v souladu se svými osobními cíli a zájmy.

Naše kurikulum je navrženo tak, aby reflektovalo požadavky současného, neustále se měnícího světa. Nabízíme širokou škálu projektů, které nejen poskytují praktické zkušenosti, ale také rozvíjí digitální gramotnost – základní dovednosti potřebné pro úspěšnou budoucnost v digitálním věku.

Naši žáci jsou vedeni k tomu, aby se stali nejen konzumenty, ale především tvůrci digitálního obsahu, což umožňuje rozvoj jejich kreativity a inovativního myšlení. Ve FLOW se učení neodehrává pouze v tradičních třídách; naši žáci se učí v prostředí, které je navrženo tak, aby podporovalo spolupráci, kreativitu, kritické myšlení a osobní pohodu (well-being).

Tato filozofie vzdělávání pomáhá žákům FLOW rozvíjet nejen akademické dovednosti, ale také sociální a emoční inteligenci, což jsou klíčové faktory pro dosažení úspěchu v osobním i profesním životě.

Psychologické bezpečí

Psychologické bezpečí

Ve FLOW klademe důraz na psychologické bezpečí a celkový wellbeing dětí. Toho dosahujeme prostřednictvím projektové výuky, která je navržena tak, aby podporovala individualizaci učení a zahrnovala různé učební zóny ve třídách. Naše 90minutové výukové bloky umožňují pedagogům i dětem plně se ponořit do daného projektu a probrané látky, což napomáhá hlubšímu porozumění a lepšímu zapojení do učebního procesu. Důležitou součástí našeho týmu je školní psycholog, který nejen sleduje celkovou dynamiku třídy, ale také pracuje individuálně s dětmi, aby podpořil jejich emocionální a sociální rozvoj. Náš školní den začíná ranním kruhem, kde mají děti možnost vyjádřit se k čemukoli, co je trápí nebo co chtějí sdílet, což jim pomáhá začít den s pozitivním nastavením a pocitem sounáležitosti. Tento holistický přístup k vzdělávání je klíčem k podpoře dobrého psychického zdraví a celkové pohody našich dětí.

Skola Flow

Komunikace

Komunikace s rodiči

Další velký důraz ve FLOW klademe na otevřenou a průběžnou komunikaci s rodiči, aby byli co nejvíce informováni o dění ve škole a o pokrocích svých dětí. K tomuto účelu aktivně využíváme systém Edookit, který nám umožňuje sdílet pravidelné evaluace v klíčových předmětech na měsíční bázi. Tímto způsobem zajistíme, že rodiče mají přehled o akademickém vývoji a úspěších svých dětí. Kromě toho jsou rodiče včas informováni o všech mimoškolních aktivitách, exkurzích a výletech, které škola organizuje. Na začátku každého měsíce také rodiče obdrží tzv. měsíční plán, který jim poskytne detailní přehled o nadcházejícím projektu, jeho cílech, klíčových kompetencích a obsahových cílech v rámci jednotlivých předmětů. Tento proaktivní přístup k informovanosti rodičů podporuje transparentnost a buduje silnou vazbu mezi školou a rodinou, což je zásadní pro podporu rozvoje a úspěchu každého dítěte ve FLOW.

Hodnocení

Slovní hodnocení

Ve škole FLOW klade důraz na slovní hodnocení, aby byl vzdělávací proces co nejvíce přizpůsoben individuálnímu rozvoji žáků. Místo tradičního známkování využíváme formativní přístup, který je zásadní pro kontinuální učení a umožňuje identifikaci silných stránek a oblastí pro zlepšení. Toto hodnocení probíhá po každém projektu, v pololetí a na konci školního roku, což poskytuje žákům a učitelům přehled o pokroku a nastavuje cíle pro budoucí vzdělávání. Kromě toho děti mají příležitost k self-assessment, což podporuje jejich sebereflexi a schopnost sebeřízení. Pro posílení vztahů mezi dětmi, rodiči a pedagogy organizujeme tripartitní setkání, která poskytují prostor pro otevřenou diskuzi o vzdělávacím procesu a osobním rozvoji. Tato setkání jsou klíčová pro vytváření pevného základu důvěry a podpory, což je nezbytné pro úspěšný vzdělávací proces ve FLOW.

Your First Step to an Enriching Education

Entering the world of FLOW is the beginning of a unique educational journey. Our admissions process is designed to be as accessible as possible while allowing us to get to know each child. Here's a rundown of what you can expect, and how you can become a part of our school.
step 1

Information meeting and familiarization

Visit our website to learn about our educational program, philosophy and school environment. We also encourage you to attend open days or a personal meeting with the school managementthat we offer.

step 2

Non-binding application

Fill out our online application form. We will ask you for basic information, details about your child's education so far and motivation for studying at FLOW School.

step 3

Preparation of documents

All relevant documents must be submitted with the application, including report cards, recommendations from teachers, and possibly portfolios or other samples of the child's work.

step 4

Recruitment interview

After submitting the application and documents, you will be invited to an interview. This is an opportunity for children to show us their personality, talent and approach to learning.

step 5

Notification of Adoption

After a successful interview, you will be sent an acceptance notice and further instructions. We will keep in touch with you throughout the process to ensure you have all the information and support you need.

The Director's Word

We need to be able to navigate new situations, to be able to think critically, to make decisions and to stand behind our actions, to accept responsibility for them. I discovered this approach in FLOW with its holistic approach to education and project-oriented teaching, which aims to prepare pupils for the life that the 21st century brings us. I like that FLOW incorporates meaningfulness, creativity, playfulness and especially joy into the educational process. FLOW is not afraid to implement education “differently”, to bring challenges. I also like to set them for myself, I have a constant need to move forward and motivate others to think the same way. I see FLOW as an opportunity for changing the approach to education and for my professional growth.
Michaela Kralova
Marv Shamma

What they said about us:

Eva

,

parent

Our daughter attends Flow School, where she transferred from state school, and the difference is unmissable. Here she found herself again and every morning she goes to school with great enthusiasm! At Flow, we value their child-focused approach the most. They not only try to make children learn, but also try to create a safe and supportive environment for them. The daughter praises all the teachers whom she values and feels supported in them, as well as the interesting content of the curriculum. As parents, we appreciate that the school is striving to meet its goals that it set at the beginning, despite the various challenges associated with the newly started operation (the school only opened 7 months ago). Our daughter and I always look forward to the monthly demo day (where the kids show off what they've been working on over the past few weeks.) Varied afternoon classes (yoga, science, ceramics, speech therapy) are also an advantage. Overall, we are very satisfied with Flow School and we are glad that we chose it.

Dan Prazak

,

tutor

I enjoy people with vision a lot. More people who know how to fulfill that vision. And that's why I really enjoy watching Marv Shamma and his FLOW school. Today they have an open day at the school, which again looks a bit better than the last time I was here.

Veronika

,

mum

I wanted a school for my son that he would enjoy and that he would enjoy learning. And not only is he looking forward to school, but he often does not even want to go home from it - because the club is great too ☺️ I appreciate the individual approach to education - if something is not going well for my son, we look for a solution together (both with the teacher and other experts) how to explain the curriculum to him in a way that will be better and still fun for him. This allows us more time to devote to what he is good at!

Michaela Kralova
Marv Shamma
modal
modal
modal

Are you ready to start your journey with us?

Submit your application today!
Do you have any questions or need help with the application process? Our team is here to help you. Leave us a message via our contact form or chat and we will get back to you as soon as possible.