FAQ

Kdo jsou pedagogové ve Flow?

Učitelé naší školy jsou srdečné osoby s otevřenou myslí, odvahou experimentovat a se zaměřením na vzdělávání na prvním stupni základní školy. S důrazem na individuální rozvoj žáků sledují jejich pokroky a svým inovativním přístupem podporují jedinečnost každého žáka.

Čím se Flow liší od ostatních škol?

Základní škola FLOW se vyznačuje holistickým přístupem ke vzdělávání, který rozvíjí kognitivní dovednosti, emocionální inteligenci, spolupráci a celkový well-being žáků. Naše future-ready vzdělávací programy jsou postaveny na moderních směrech a podporují přizpůsobivost dětí v nejistém prostředí 21. století. Spolupracujeme s uvědomělými rodiči a zdůrazňujeme aktivní zapojení rodiny do vzdělávacího procesu.

Pořádáte společné akce pro celé rodiny?

Ano, jsme hrdí, že pravidelně pořádáme společné akce pro celé rodiny! Každý měsíc se můžete těšit na naše oblíbené "Demodays", které nabízí inspirativní pohled na výsledky práce našich žáků. Kromě toho organizujeme interaktivní dílničky pro rodiče s dětmi, přednášky, seznamovací grilování a stmelovací hru pro děti, která zároveň završuje školní rok. Těšíme se na společné okamžiky s naší rozšiřující se rodinou! 🌟

Jak se mohou rodiče zapojit do vzdělávacího procesu?

Považujeme rodičovskou účast za klíčový prvek úspěšného vzdělávacího procesu. Velmi oceňujeme aktivní zapojení rodičů do různých aspektů naší školní komunity.

Rodiče se účastní školních akcí, jako jsou Demodays, workshopy a přednášky. Jejich účast na třístranných setkáních, kde aktivně přispívají a poskytují zpětnou vazbu, má nedocenitelnou hodnotu.

Dále jsme vděční za to, že rodiče projevují angažovanost tím, že si pravidelně čtou informace, které sdílíme ohledně školních aktivit a pokroku jejich dětí. Jejich aktivní účast obohacuje naši školní komunitu, a spolupráci při vytváření pozitivního a podpůrného vzdělávacího prostředí velmi oceňujeme.

Organizujete školy v přírodě?

Ano, jsme moc rádi, že naše škola pravidelně pořádá školy v přírodě, které zahrnují nejen tradiční výuku, ale také zábavné výukové aktivity, včetně plavání. Tato jedinečná zkušenost nejen posiluje učební proces, ale také podporuje celkový rozvoj našich žáků prostřednictvím aktivit, které spojují vzdělávání a přírodní prostředí. Jsme moc rádi za možnost poskytovat našim žákům tuto mimořádnou vzdělávací zkušenost v rámci inspirujícího prostředí školy v přírodě.

Jaké mimoškolní aktivity jsou ve Flow k dispozici?

Ve Flow máme škálu mimoškolních aktivit, které zahrnují různé odpolední kroužky ve spolupráci s agenturou a externisty. Naše nabídka je pružná a každoročně ji přizpůsobujeme zájmům dětí. Aktuálně se mohou zapojit do různých kroužků, jako je vesmírný kroužek, jóga, sportovně-pohybový kroužek, malý vědec a výtvarný kroužek.

Jak škola podporuje pozitivní a inkluzivní vzdělávací prostředí pro žáky?

V naší škole je kladen velký důraz na individuální přístup ke vzdělávání. Každý žák má možnost rozvinout své jedinečné předpoklady a podle svých zájmů a schopností se zapojovat do vzdělávacího procesu. Tento přístup platí pro všechny žáky, včetně těch se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných jednotlivců. Spolupracujeme s externími odborníky, abychom zajistili optimální podporu a prostředky pro každého žáka.

Jak jsou do učebních osnov začleněny technologie?

U dětí v rámci přípravy na digitální budoucnost rozvíjíme schopnost algoritmizace (pomocí programovacího nástroje pro děti Scratch a ScratchJr), logického myšlení, práce s běžnými aplikacemi (kreslicí programy, videoeditory, prezentační nástroje, nástroje pro spolupráci v týmech), porozumění internetu a AI a fungování počítačů. Vedeme děti ke kritickému myšlení ohledně použití technologií a bezpečnému chování v online světě. Zařazujeme do výuky nově vznikající metodiky pro výuku ICT (například AI dětem), pracujeme s propracovaným kurikulem pro výuku programování pro děti pomocí blokových nástrojů a robotů. Pro vyšší ročníky rozšiřujeme kurikulum o práci s 3D tiskem a 3D prostředím a virtuální realitou.

Mají děti možnost využívat služeb psychologa/speciálního pedagoga?

Ano, samozřejmě! Naše škola je velkým zastáncem celkového rozvoje každého žáka, a proto s radostí spolupracujeme s naším týmem odborníků. Pravidelně navštěvují naši školu psycholožka, speciální pedagožka a logopedka, aby poskytovaly podporu a péči dětem. Tímto způsobem mohou žáci využívat odborných služeb a získávat individuální pomoc, pokud je to zapotřebí. Jsme hrdí na tuto spolupráci, která posiluje naše úsilí vytvářet prostředí, kde každý žák může dosáhnout svého plného potenciálu.

Dostávají děti domácí úkoly?

V naší škole neklademe na žáky povinnost ve formě tradičních domácích úkolů. Místo toho ve škole vytváříme prostor pro motivující a tematicky otevřená domácí rozpracování, která žáky podněcují k prozkoumávání vlastních zájmů. Tato aktivita může probíhat v domácím prostředí společně s rodiči nebo ve spolupráci se spolužáky, rádi podporujeme práci v týmech.

Pro ty, kdo mají zájem, připravujeme Dobrovolné pracovní archy, které jsou nabízeny jednou týdně. Jejich vypracování je zcela dobrovolné a slouží k podpoře těch, kteří mají zájem hlouběji se zabývat daným tématem. Tímto způsobem podporujeme individuální zájmy a motivaci našich žáků.

Moje dítě nemluví anglicky. Je to problém?

Neznalost angličtiny není problém. Naše škola je pro tyto děti otevřená a vítá všechny s individuálním přístupem. 🙂

Jak škola komunikuje s rodiči o pokroku jejich dítěte?

Kromě pravidelných vysvědčení ve formě slovního hodnocení dvakrát ročně nabízíme rodičům další příležitosti ke sledování pokroků dětí. Pořádáme dvakrát ročně tripartity a konzultační týdny, zároveň mohou rodiče každý měsíc průběžně monitorovat výsledky svých dětí prostřednictvím školního informačního systému Edookit. Demodays nám pak umožňují prezentovat výsledky práce dětí každý měsíc. Ať už jde o setkání osobně, e-mailovou komunikací nebo jiný způsob kontaktu, jsme tu pro rodiče kdykoliv, aby se s námi mohli spojit a probrat vše, co potřebují. 🙂

Jak vypadá výuka angličtiny?

V anglickém programu ve škole Flow spojujeme inovativní projektové vyučování s kurzy akreditovanými Cambridge, klademe přitom důraz na praktický přístup k jazyku s důrazem na autentickou konverzaci namísto jednotvárné gramatiky. V současné době máme ve Flow dva rodilé mluvčí angličtiny, jeden je ze Spojeného království a druhý z USA, což otevírá našim studentům dveře k různým přízvukům a dialektům.

Technologie jsou v naší škole nezbytné a hrají klíčovou roli i v hodinách angličtiny. S využitím tabletů, počítačů a moderních aplikací poskytujeme našim studentům nejen možnost začlenit se do digitálního světa, ale zároveň tvoříme poutavé vzdělávací prostředí, které podporuje jejich aktivní účast a angažovanost.

Kolik učitelů je ve třídě během výuky?

Tým pracuje ve spolupráci českého pedagoga nebo anglického rodilého mluvčího a asistenta pedagoga. Naše týmy mají podporu od dětského psychologa, speciálního pedagoga, vzdělávacích metodiků a logopeda. Spolupracujeme také s externími odborníky pro rozvoj kompetencí a vzdělávacích oborů spojených s reálným světem.

Jaký je počet dětí ve třídě?

Ve třídě máme nastavenou maximální kapacitu 24 dětí, ačkoliv aktuální počet je prozatím ještě o něco nižší. Tímto zajišťujeme, že každé dítě má dostatek prostoru a pozornosti pro optimální vzdělávání.

Jak vypadá běžný školní den?

Ráno v naší škole je možné zahájit již od 7:30, kdy se otevírají dveře pro ranní družinu. Krátce poté, v 8:15, začínáme den ranním kruhem, předtím než se ponoříme do intenzivního vyučování. To se skládá ze dvou devadesáti minutových bloků, oddělených přestávkou a svačinou.

Po dopoledním úsilí si děti odpočinou během pauzy na oběd, následované posledním odpoledním blokem výuky. Po ukončení vyučování se otevírá možnost využít odpolední družinu nebo se zúčastnit oblíbených kroužků. Škola zůstává otevřená až do 17:00, abychom tak poskytli prostor pro další aktivity dětí a větší flexibilitu rodičů. 🙂 Takto se snažíme vytvářet pro žáky prostředí, kde se učení prolíná s radostí a možnostmi odpočinku a zájmů.