Vzdělávání pro budoucnost:
naše přístupy a metody

Ve Škole FLOW nabízíme vzdělávací programy, které jsou pečlivě navrženy pro rozvoj schopností a talentů každého studenta. Zaměřujeme se na kombinaci inovativních pedagogických přístupů s tradičními akademickými základy, abychom zajistili, že naši studenti jsou připraveni na výzvy 21. století.

Jak ve Flow učíme

Naší vizí je být regionálním lídrem v oblasti základního vzdělávání založeného na projektové výuce, technologiích a rozšířené výuce cizích jazyků s cílem dosáhnout pozitivní systémové změny v celé České republice. Naší misí je pomoct dětem rozvíjet myšlení budoucích inovátorů.

Ranní kroužek

Začínáme každý školní den unikátním setkáním - ranním kroužkem, kde děti mají příležitost svobodně se vyjádřit na jakékoli téma, sdílet své emoce a mentálně se připravit na nadcházející den. Tento čas je nejen o sdílení, ale také o praktikování nenasilné komunikace, kde se děti učí vyjadřovat své myšlenky a pocity způsobem, který respektuje ostatní. Feedback session, část věnovaná vzájemné zpětné vazbě, pomáhá budovat kladný vztah k sebevyjádření a posiluje sociální dovednosti dětí.

Výuka v blocích

Přechod od tradičních 45minutových hodin k 90minutovým blokům nám umožňuje hlouběji se věnovat tématům a poskytnout dětem prostor pro pochopení učiva. Tento přístup podporuje učení ve "flow", stav maximální soustředěnosti a zapojení, a umožňuje efektivnější osvojování nových informací. Děti mají denně tři takové bloky, což znamená méně přesunů a více času na kvalitní výuku.

Comenia Script

Přijetí metody Comenia Script do naší výuky přináší mnoho výhod. Tato metoda psaní je navržena tak, aby byla intuitivní a podporovala přirozený vývoj psacích dovedností u dětí. Díky její snadné čitelnosti a srozumitelnosti se děti učí psát rychleji a efektivněji, což vede k lepšímu a rychlejšímu osvojení schopnosti psát a číst. Comenia Script tím pádem představuje významný krok vpřed v zpřístupnění psaného vyjádření pro všechny žáky.

Hejného matematika

Využívání Hejného metody v matematice představuje revoluční přístup, který se zaměřuje na hluboké pochopení matematických principů a konceptů skrze objevování, experimentování a praktické aplikace. Tento přístup umožňuje dětem vidět matematiku v širších souvislostech a používat ji jako nástroj pro řešení reálných problémů. Díky tomu matematika přestává být strašákem a stává se fascinujícím předmětem, který rozvíjí logické myšlení a schopnost analytického uvažování.

Angličtina dle Cambridge

Naše škola klade důraz na kvalitní výuku angličtiny, a proto spolupracujeme s rodilými mluvčími, kteří vyučují podle osvědčených metodik Cambridge English a Jolly Phonics. Tento kombinovaný přístup zahrnuje hravé a interaktivní techniky, které děti nejen baví, ale také efektivně podporují rozvoj jejich jazykových dovedností. Pravidelné Cambridge testy jsou pak cenným nástrojem pro měření pokroku a připravenosti dětí na mezinárodní úrovni, což jim otvírá dveře do světa globálních příležitostí.

Flexibilní nábytek

V naší škole klademe důraz na moderní a inovativní přístupy k vzdělávání, což se odráží i v uspořádání našich tříd. Odstupujeme od tradičních, pevně umístěných lavic, které omezovaly možnosti učení a interakce. Místo toho jsou naše třídy vybaveny flexibilním nábytkem, který lze snadno přesouvat a přizpůsobit aktuálním vzdělávacím potřebám.

Projekty jako vztahy

Naše projekty jsou navrženy tak, aby odrážely reálný svět, od identifikace problému až po jeho řešení a prezentaci. Každý projekt trvá měsíc a zahrnuje výzvu, proces hledání řešení a jeho prezentaci před ostatními. Tento přístup posiluje u dětí schopnost kritického myšlení, týmové práce a efektivní komunikace. Děti se učí nejen pracovat na projektu, ale také prezentovat své výsledky, což je připravuje na budoucí výzvy v akademickém i profesionálním životě.

Demo days

Tyto dny jsou vyhrazeny pro prezentaci práce dětí na projektech, které během měsíce vytvářely. Formát těchto prezentací je flexibilní, aby děti mohly experimentovat s různými způsoby vyjadřování a sdílení svých nápadů. Demo days jsou také významnou příležitostí pro rodiče, aby viděli pokrok a úspěchy svých dětí, což posiluje vztah mezi školou a rodinou a podporuje vzájemnou spolupráci.

Akce a exkurze

Součástí našeho vzdělávacího programu jsou pravidelné výlety a exkurze, které umožňují dětem prozkoumat svět mimo třídu a aplikovat získané vědomosti v praxi. Tyto aktivity nejen rozšiřují obzory dětí, ale také podporují jejich sociální a emoční rozvoj. Navíc dětem umožňují lépe pochopit komplexnost a realitu každodenního života a rozvíjet pocit zvědavosti a touhy po učení.

Měsíční plány

Každý měsíc připravujeme pro rodiče ucelený dokument, který obsahuje přehled očekávaných cílů projektů, didaktických cílů, klíčových kompetencí a očekávaných výstupů z hlavních předmětů. Tato transparentnost umožňuje rodičům lepší pochopení školního programu a podporuje jejich zapojení do vzdělávacího procesu svých dětí.

Družina součástí projektů

Naše družina není jen místem pro hlídání po škole, ale aktivním a proaktivním prostředím, které rozšiřuje a doplňuje denní vzdělávací program. Aktivity v družině jsou pečlivě naplánovány tak, aby korespondovaly s měsíčními projekty a podporovaly jejich cíle. Děti zde mají možnost dále rozvíjet své dovednosti a znalosti skrze různé formy práce, což může zahrnovat tvořivé dílny, vědecké experimenty nebo jiné praktické činnosti. Tímto způsobem se družina stává integrální součástí celkového vzdělávacího zážitku, posiluje vztah dětí k učení a podporuje jejich celkový rozvoj.

Holstický rozvoj dětí

Celkově naše škola klade důraz na inovativní a holistický přístup k vzdělávání, který respektuje individuální potřeby a zájmy každého dítěte. Snažíme se vytvořit prostředí, ve kterém se děti mohou učit skrze zážitky, objevování a praktickou aplikaci vědomostí. Naším cílem je vybavit je dovednostmi a znalostmi potřebnými pro úspěšný život ve 21. století, přičemž klíčové hodnoty jako jsou spolupráce, kreativita, kritické myšlení a sociální zodpovědnost jsou pevně zakotveny v našem vzdělávacím programu.

Naše principy

Rozvoj sebeuvědomění, spolupráce a kreativity

Naším cílem je rozvíjet u studentů hluboké sebeuvědomění, které je základem pro osobní růst a úspěch. Podporujeme spolupráci, která je klíčová pro rozvoj sociálních dovedností a kreativitu, která umožňuje studentům objevovat a rozvíjet své jedinečné talenty. V naší výuce klade důraz na kritické myšlení, týmovou práci a inovativní řešení problémů.

Sebeuvědomění

Cesta k osobnímu růstu

Naším cílem je rozvíjet u žáků hluboké sebeuvědomění, které považujeme za základní kámen osobního růstu a úspěchu. Věříme, že sebeuvědomění představuje první krok k sebepoznání, sebereflexi a sebeřízení, což jsou klíčové aspekty pro formování silných a odolných osobností.

Skola Flow

Spolupráce

Klíč k rozvoji sociálních dovedností

Podporujeme spolupráci mezi studenty, protože ji považujeme za nezbytnou pro rozvoj jejich sociálních dovedností a schopnost pracovat efektivně v týmu. Spolupráce je základem pro budování mezilidských vztahů, zlepšování komunikace a rozvoj empatie, což jsou vlastnosti důležité nejen ve školním prostředí, ale i v budoucím profesním a osobním životě.

Kreativita

Dveře do světa jedinečných talentů

Kreativita dětem pomáhá objevovat a rozvíjet své jedinečné talenty. Podporujeme tvořivý přístup k učení, který jim umožňuje přijít s netradičními řešeními problémů, experimentovat a projevovat své myšlenky originálním způsobem. V naší výuce klademe důraz na kritické myšlení, týmovou práci a inovace, které jsou základem pro rozvoj kreativity a adaptability v neustále se měnícím světě.

Chcete zjistit více o tom, jak ve Flow učíme a jaké principy nás vedou?

Kontaktujte nás pro detailní informace nebo se přihlaste ke studiu. Máte dotazy? Prohlédněte si naše často kladené dotazy nebo nás kontaktujte pro více informací.